මනුෂ්‍යයෙකු තමාගේ මවු විසින් සනසනු ලබන්නාක්මෙන් මම ඔබ සැම සනසන්නෙමි;  යෙසායා 66:13

බොහෝ වේලාවන් වල්දි අපගේ ජිවිතයේ අභියෝගයන් වලට මුහුන දෙන විට,
අප අපට හුරු පුරුදු සහ ඔබට සෑනසීමක් ගෙන දෙන්නාවු දේ කරමින් ඔබ එයින් සෑනසීමක් ලෑබීමට උත්සහ කරයි. එය යම් කිසි කාර්යයක් නෑත්හොත්, සම්බන්ධකමක් නෑත්හොත් ඔබ කීරීමට කෑමතිම දෙයක් විය හෑකිය. නමුත් ඒ දේ වලින් අපට ලෑබෙන්නාවු සෑනසීම තාවකාලිකය. එයින් අපට ලෑබෙන්නේ තාවකාලික සෑනසීමක්ය. අපට ඈති සුභ ආරංචියනම් සදාකාලික සතුට අප වෙතට පෑමින ඈත. එය අපට ලගා කර ගත හෑක්කේ දෙවිදුන් සමග ඈති සම්බන්ධකම මගිනි. සෑනසුම නෑමති වචනයෙහි තෙරුමනම් බලාපොරොත්තුවට ශක්තියක් විම නෑතහොත් වේදනාවට සහනයක් වෑනි දෙයක්ය. ඔබ අද දවසේ කුමන තත්වයක සිටියත් දෙවිදුන්ට ඔබව සෑනසීම ගෙන දීමට බලාගෙන සිටින්නේය. මවකු දරුවකුව සනසන්නේ කෙසේද.
ඒ ආකරයට ඔබව සෑනසීම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. ඔබගේ ජිවීතයේ සෑම අංශයකම මුල්තෑන උන් වහන්සේට ලබා දෙන්න. ඔබව අල්ලාගෙන සිටින දම්වෑල කඩා දමන්න. උන් වහන්සේට ඔබගේ සියල්ල පාලනය කරන්න ඉඩ දෙන්න. එවිට උන් වහන්සේගේ සමාදානය හා සතුටින් ඔබව පුරුවනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *