ඔබ හොද අතේය.

උන්වහන්සේ කිසි උත්තරයක් ඔහුට නුදුන්සේක. ශු. ලූක් 23:9 බයිබලයේ බොහො තෑන් වලදි උන් වහන්සේට බොහෝ ප්‍රශ්න වලට මුහුන දිමට සිදුවිය උන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න ඈසුවේය.  නමුත් උන් වහන්සේ යම්තෑනක් ඒ ප්‍රශ්න වලට Continue Reading

Posted On :