දාවිත් ලෙස පවසන්න

මම ඔබට ස්තුතිකරන්නෙමි;මක්නිසාද මම භයානකලෙසත් පුදුම ලෙසත් සාදනලද්දෙමි.ඔබගේ කර්මාන්ත ආශ්චර්යමත්ය;මාගේ ආත්මයද ඒ බව මනාකොට දනියි. ගීතාවලිය 139:14 මම දෙවිදුන්ගේ පුදුම මෑවිල්ලක්ය. භායානක ලෙස සෑදුවාවු දෙයක්ය. මම තෑලෑන්තයන්ගෙන් පිරිනු කෙනෙක්ය. දෙවිදුන් මට Continue Reading

Posted On :