ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහනය මතක තබා ගන්න.

තවද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නිතරම අප ජයට පමුණුවන්නාවූ, සියලු තැන්වල අප ලවා උන්වහන්සේව දැනගැනීම නැමති සුවඳ පතුරුවන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේට ස්තුතිවේවා.  2 කොරින්ති 2:14 ඔබ ඔබගේ මතකයේ කුමන දේවල් මතක තබා ගෙන සිටිද? ඔබ Continue Reading

Posted On :