තෙරුම් ගත නොහෑකි ලිපි ගොනුව

ස්වාමිනි, මාගේ සිත උඩඟු නොවේ, මාගේ ඇස්ද උදාර නොවේ; මහත් කාරණාවලවත් මාගේ පමණට වැඩිවූ මහත් ක්‍රියාවලවත් මැදි නොවෙමි. ගීතාවලිය 131:01 ඔබගේ ජිවිතයේ සෑලසුම් නොකල දෙයක් සිදු වු විට, ඔබ එයට හේතු Continue Reading

Posted On :