සෑම විට ස්තුතිවන්ත වන්න

සියල්ලේදී ස්තුතිකරන්න. මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ ඔබ සැම ගැන දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මේය.  1 තෙසලෝනික 5:18 ඔබ සෑම අවස්ථාවකදිම ඔබ දෙවිදුන්ට ස්තුතිය පුදනවාද? සමහර විට ඔබ එය එසේ කරනවා විය හෑකිය. නමුත් Continue Reading

Posted On :