ඔබ ඉපදිමට ප්‍රථමව

මම ඔබ ගර්භයෙහි සාදන්ට පළමුවෙන් ඔබ හඳුනාගෙන සිටියෙමි, ඔබ කුසෙන් නික්මෙන්ට පළමුවෙන් මම ඔබ කැපකොට, ජාතීන්ට අනාගතවක්තෘ කෙනෙකු කොට ඔබ නියමකෙළෙමියි කීය.  යෙරෙමියා 1:5 ඔබ දෑන සිටියාද දෙවිදුන් ඔබව සෑදිමට ප්‍රථමව Continue Reading

Posted On :