සෑබවින්ම ජිවත් වනවාද?

සොරා එන්නේ සොරකම්කරන්ටත් මරන්ටත් විනාශකරන්ටත් පමණක්ය. මා ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් එය අධිකලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය.  ශු. යොහන් 10:10 වසර කිහිපයකට පෙර , හඩ්සන් නදියට යානාවක් ගොඩබෑසවු මොහොතේ එහි ගමන් කල Continue Reading

Posted On :