වෙනසක් පෑමිනේ

ඔබ කාරණයක් නියමකරගත් කල්හි ඒක ඔබට ස්ථිරවන්නේය;ඔබේ මාර්ග කෙරෙහිද එළිය බැබළෙන්නේය. යෝබ් 22:28 අද දවසේ නියම කර ගන්න වෙනසක් පෑමිනේ, ඔබට වුවමනා කුමක්ද, සුවයේ වෙනසක්ද, ආර්ථිකයේ වෙනසක්ද? සම්බන්ධකම්වල වෙනසක්ද. ඔබගේ ඈස් Continue Reading

Posted On :