බලාපොරොත්තුව අල්ලා ගන්න

සොරා එන්නේ සොරකම්කරන්ටත් මරන්ටත් විනාශකරන්ටත් පමණක්ය. මා ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් එය අධිකලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය.  ශු. යොහන් 10:10 යෙසුස් සෑම විටම ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේය. ඔබගේ ආත්මයට ආලෝකය ගෙනෙන පිනිස Continue Reading

Posted On :