නිතරම කතා කරන්න

සෑම කල්හිම ස්වාමීන්ට ප්‍රශංසා කරමි. උන්වහන්සේගේ වර්ණනාව මාගේ මුඛයෙහි නිතරම පවත්නේය.ගීතාවලිය 34:01 ඔබ ද අවදි වු විට දෙවිදුන්ගේ යහපත් බාවය ඔබගේ ජිවිතෙයේ බලාපොරොත්තු වුයේද? ඔබගේ අවදානය ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහනය දෙසට යොමු කලේද? Continue Reading

Posted On :