දෙවිදුන් නියම කල කාලය

තවද යහපත්කම්කිරීමට මැළිනොවෙමු; මක්නිසාද අපි ක්ලාන්ත නොවෙමු නම්, නියම කාලයේදී කපාගන්නෙමුව. ගලාති 6:9 ඔබ ඈදහිල්ලෙන් සිටින විට හා ඔබ විශ්වාසයෙන් සිටින විට දෙවිදුන් ඔබගේ යෑදුම් පිළිතුරු දෙන්නේය. එය සමහර විට පෑය Continue Reading

Posted On :