තව සෑලෑස්මක් ඈත

මා විසින් ඔබ සැම ගැන කරන යෝජනා මමම දනිමි, ඔබ සැමට මතු කාලයේදී බලාපොරොත්තුවක් දීමට ඒවා විපත්තියේ නොව සාමාදානයේ යෝජනායයි ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක.    යෙරෙමියා 29:11 බයිබලය පවසන අකාරයට දර්ශනයක් නොමෑති කල, මිනිසුන් විනාශ Continue Reading

Posted On :