ඔබව වර්ධනය කරන සේක

මම ඔබ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි; ඔබට ආශීර්වාද කොට ඔබේ නාමය කීර්තිමත් කරන්නෙමි; ඔබද ආශීර්වාදයක් වෙන්න.  උත්පත්ති 12.2 අපගේ දෙවිදුන් වර්ධනයේ දෙවිදුන්ය. අද ඔබට උවමනා වන්නේ කුමක්ද කියා වෑදගත් නෑත. දෙවිදුන්ට වුවමනා Continue Reading

Posted On :