අනුග්‍රාහයේ බරින්

නැගිට බැබළියන්න, මක්නිසාද ඔබේ ආලෝකය පැමුණුණේය, ස්වාමීන්වහන්සේගේ තේජසද ඔබ කෙරෙහි උදාවිය.  යෙසායා 60:1 මේ පදය දෙස ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න  මෙහි කියන්නානාවු දෙවිදුන්ගේ ආලෝකය ටිකෙන් ටික පෑමිනෙන බවක් පවස්න්නේ නෑත. සමහර විට Continue Reading

Posted On :