සෑමවිටම ඔබ සමගයි

දෙවියන්වහන්සේ අපේ සරණ හා ශක්තියය, දුකේදී ඉතා ළංවූ පිහිටක්ය. ගීතාවලිය 46.01 දෙවිදුන් ඔබ සමගය, එහි අර්ථයනම් උන් වහන්සේ ඔබ සමග සෑම විටම ඔබගේ දුකෙදි සහ සතුටේදි දෙකෙහිම ඔබ සමග යන්නයි. උන් Continue Reading

Posted On :

දාවිත් ලෙස පවසන්න

මම ඔබට ස්තුතිකරන්නෙමි;මක්නිසාද මම භයානකලෙසත් පුදුම ලෙසත් සාදනලද්දෙමි.ඔබගේ කර්මාන්ත ආශ්චර්යමත්ය;මාගේ ආත්මයද ඒ බව මනාකොට දනියි. ගීතාවලිය 139:14 මම දෙවිදුන්ගේ පුදුම මෑවිල්ලක්ය. භායානක ලෙස සෑදුවාවු දෙයක්ය. මම තෑලෑන්තයන්ගෙන් පිරිනු කෙනෙක්ය. දෙවිදුන් මට Continue Reading

Posted On :

හරි තෑනේදි ආශිර්වාදය

මාගේ ගෘහයෙහි භෝජන තිබෙන පිණිස ඔබ සැම ගබඩාගෙට ඔතු සියල්ල ගෙනවුත්, මා විසින් ඔබ සැමට අහසේ කවුළු ඇර ඉඩම් මදිවෙන තරම් ඔබ සැමට ආශීර්වාදයක් වගුරුවා දෙන්නේ නැද්ද කියා එයින් මා Continue Reading

Posted On :