අළු වලට අලංකාරත්වය

සියොන්හි වැලපෙන්නන් පළඳවමින්, අළු වෙනුවට මාලාවකුත් වැලපීම වෙනුවට ප්‍රීතිය නැමති තෛලයත් ක්ලාන්ත සිතක් වෙනුවට ප්‍රශංසාව නැමති වස්ත්‍රයත් ඔවුන්ට දෙන්ටද උන්වහන්සේ මා එවූසේක.  යෙසායා 61:03 අප සියලු දෙනාම වෙහෙසට පත්ව ඈත.  නමුත් Continue Reading

Posted On :

තව සෑලෑස්මක් ඈත

මා විසින් ඔබ සැම ගැන කරන යෝජනා මමම දනිමි, ඔබ සැමට මතු කාලයේදී බලාපොරොත්තුවක් දීමට ඒවා විපත්තියේ නොව සාමාදානයේ යෝජනායයි ස්වාමීන්වහන්සේ කියනසේක.    යෙරෙමියා 29:11 බයිබලය පවසන අකාරයට දර්ශනයක් නොමෑති කල, මිනිසුන් විනාශ Continue Reading

Posted On :