සියොන්හි වැලපෙන්නන් පළඳවමින්, අළු වෙනුවට මාලාවකුත් වැලපීම වෙනුවට ප්‍රීතිය නැමති තෛලයත් ක්ලාන්ත සිතක් වෙනුවට ප්‍රශංසාව නැමති වස්ත්‍රයත් ඔවුන්ට දෙන්ටද උන්වහන්සේ මා එවූසේක.   යෙසායා 61: 3

ඔබ අද සිතින් පෑලද සිටින්නේ කුමක්ද? අද දවසේ ඔබ පෑලද සිටින ආකල්පය කුමක්ද? ඔබගේ මනස පිරී ඈත්තේ කුමකින්ද? ඔබගේ සිත පසු බෑමෙන් කලකිරිමෙන් හෝ බරක් දරමින් සිටිනා ආකල්පයක් ඔබ පෑලද සිටිනවාද?
ඔබ කලකිරීමෙන් හා දුකට පත් වුනාවු කාලයක් පසු කර එහි අමිහිරි මතකයන්
වෙනුවෙන් තවමත් වේදනා විදිනවාද? දෙවිදුන් එය අනුමත කරා නම් ඔබ ඒ තුලින් ගමන් කීරිමට වුවමනාය ඔබට නොපෙනුනත් එයින් ඔබගේ ජිවිතයට යහපතක් කිරිම උන් වහන්සේගේ අරමුණයි. ඒ වේදනාව උන් වහන්සේට බාර දෙන්න. බයිබලය පවසන්නේ ඒ වේදනාවල් උන් වහන්සේට බාර දෙන විට ඒ ස්ථානයන් උන් වහන්සේ අලන්කාරමත් කරන බවය. උන් වහන්සේට ඔබව උන් වහන්සේගේ සමාදානයෙන් හා ප්‍රිතියෙන් පිරවීමට බලා සිටින බවය.
ඔබ ඊයේ දවසේ ඈදුම තවම පෑලද සිටිනවාද? එසේනම් එම ඈදුම මාරු කල යුතුය ඔබගේ වේදනාව කලකිරීම නෑමෑති ඈදුම ගලවා උන් වහන්සේගේ ප්‍රසන්සාව නෑමෑති
ඈදුම පෑලද ගන්න. එවිට ඔබ දිනෙන් දින ජයක්ග්‍රාහි ඈදුම් පෑලද ගෑනිමට යයි .
ඔබගේ සියලු දවස් උන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටිමට යයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *