ශ්‍රි ලංකා දෙවස්ථාන නාමාවලිය-Church Directory

සහොදර සහොදරියනි,

මෙම දුරකථන නාමාවලිය , රෝමානු කතෝලික නොවන ශ්‍රි ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වන
නිකායන්ට අයත් දේවස්ථාන නාමාවලියකි. ඔබ සොයනා දේවස්ථානය මෙහි ලියාපදිංචි වි නොමෑතිනම් කරුණාකර අපට දෑනුම් දෙන්න. ඔබගේ දේවස්ථානය පහාසුවෙන් සොයා ගෑනිමට පටුනේ ඈති “Search ” හි නම යොදා “Enter” කරන්න.

ඔබගේ දේවස්ටානය හො සේවාව මෙහි ලියාපදිංචි කිරිමට “Contact Us” පිටුවට පිවිසෙන්න.

සෙගාල් සේවය

Dear Brothers And Sisters,

This directory contains the name and contact numbers of Non – Roman Catholic Churches in Sri Lanka, If your church name is not published notify us.  You can find your church easily by Searching your Church in the  “Search Bar” .

To register your Church or Service. Please go the “contact us” page

 

Segal Ministries

 

 

දේවස්ථාන නාමාවලිය/ Church Directory 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •