නොදුටු දේට අවධානය යොමු කරන්න

ඉතාමත්ම වැඩි වශයෙන් සදාකාල තේජස් භාරයක් සාදාදෙන්නේය. මක්නිසාද පෙනෙන දේ කාලිකය; නොපෙනෙන දේ සදාකාලිකය. 2 කොරින්ති 4:18 ඔබගේ ජිවිතයේ පවතින සෑම පීඩාවක්ම වෙනස් විය හෑක.  ඔබට කුමන දෙයකට මුහුන දුන්නත්. ඔබට Continue Reading

Posted On :