ප්‍රමාද නොවන්න

ඔබගේ ආඥා පැවැත්වීමට මම පමානූණෙමි, ඉක්මන්වීමි. ගීතාවලිය 119 : 60 ඔබට කෙතරම් පහසුද ඔබ කල යුතු දෑ කිරීම ප්‍රමාද කිරීමට . නමුත් ඔබ එය කිරීමට සෑලසුම යෙදුවා විය හෑක . අපට Continue Reading

Posted On :