හරි වෙලාව

තවද යහපත්කම්කිරීමට මැළිනොවෙමු; මක්නිසාද අපි ක්ලාන්ත නොවෙමු නම්, නියම කාලයේදී කපාගන්නෙමුව.ගලාති 6 :9 ඔබ යෑදුමෙන් යමක් ලෑබීමට බොහෝ කාලයක් බලා සිටිනවාද? ඔබ දෙවිදුන්ගේ පොරොන්දුව ලබා ගෑනීමට බොහෝ කාලයක් බලා සිටිනවා Continue Reading

Posted On :