උන්වහන්සේ නැගිට සුළඟට තරවටුකොට: නිශ්ශබ්දවෙව, නිශ්චලවෙවයි මුහුදට කීසේක. එවිට සුළඟ නැවතී, මහත් නිශ්චලයක් විය.  ශු. මාර්ක් 4:39

 

ඔබගේ ජිවිතයේ ඔබට පෑමිනෙන කරදරයෙන් ඔබ වෑටි යාමට ආසන්නව ඈති විට ඔබ කරන්නේ කුමකද? යේසුස් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ ගෝලයන් සමග මුහුදේ ගමන් කරන විට ඉතා භයානක කුණාටුවකට මුහුන දීමට සිදුවිය. ගෝලයින් ඉතා කලබලයෙන් සිටියේය. නමුත් යේසුස් වහන්සේ තද නින්දක සිටියේය. ගෝලයින් යේසුස් වහන්සේව නෑගිටුවේය උදව් ඉල්ලා මොර ගෑසුවේය. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඉතා කුඩා වචනයකින් ඒ විශාල කුණාටුව නිශ්චල කලේය. අප එවෑනි දෙයකට මුහුන දෙන විට අපගේ බිය මුහුදේ රෑල්ලටත් වඩා විශාල විය හෑක. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ලෙස අපට කල හෑකිද ? බලය ඈත්තේ අපගේ වචන තුලය. යේසුස් වහන්සේ තුල පෑවති ඒ ආත්මයානන් වහන්සේම අප තුලද වාසය කරන්නේය. කුණාටුව නිෂ්චල කිරීමේ බලයද ඔබ සතු වන්නේය උන් වහන්සේගේ බලය බාවිතා කිරීමට අපට බලය පවරා දී ඈත. මතක තබා ගන්න මුහුන දෙන්නාවු කුමන කුණාටුවකටත් වඩා දෙවිදුන්ගේ බලය විශාලය . එම බලය ඔබව ජයක්ග්‍රාහයෙකු කර ඔබගේ ජිවිතයේ සියලු අංශයන්ගෙන්ම ඔබට ජය දෙනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *