28-08-2018

දෙවිදුන් අද මෙසේ කියන සේක. 

ඔබ බොහෝ කාලයක් වේදනාවෙන් හා අපහසුතාවයෙන්  සිටි දෙයක් ඔබ ජය ගෑනිමට යයි.      ඔබගේ මනස හා හදවත නෑවත සමාදානයට පත්විමට යයි

God is saying to you Today , 

 You are about to overcome something you have been dealing with. Your mind and heart will soon be at peace again.