Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

සියොන්හි වැලපෙන්නන් පළඳවමින්, අළු වෙනුවට මාලාවකුත් වැලපීම වෙනුවට ප්‍රීතිය නැමති තෛලයත් ක්ලාන්ත සිතක් වෙනුවට ප්‍රශංසාව නැමති වස්ත්‍රයත් ඔවුන්ට දෙන්ටද උන්වහන්සේ මා එවූසේක

යෙසායා 61:3

ඔබට නව ඈදුමක් උවමනාද? ශාරීරික ඈදුම් නොව ඔබගේ මන්ස සහා ආත්මය
ආවර්ණය කිරීමට නව ඈදුම් උවමනාද? ඔබ වේදනාවෙන් හා වෑටුනු මනසකින්
ඔබගේ ආත්මික ඈදුම වසා ගෙන තිබෙනවාද? නෑතහොත් ඉතා වෙහෙසකර
බර ඈදුමක් පෑලදගෙන සිටිනවාද? ඔබ පීඩාකාරි දේවල අපගේ ආත්මික පුද්ගලයාගේ
එල්ලා තබා ගනිමින්. වේදනා විදිනවාද? බයිබ්ලයේ අවසන ආකාරයට අප අපගේ
ශෝකය හා වේදනාව දෙවිදුන් ඉදිරියේ නිදහස් කල යුතුය. එලෙස කල විට
දෙවිදුන්ට ඔබව ප්‍රසන්සාව නෑමෑති වස්ත්‍රයෙන් ඔබව අවාර්ණය කරනු ඈත.

ඔබගේ පරණ ස්වභාවය නෑමෑති වස්ත්‍රයෙන් ඔබගේ ජීවිතය ආවර්ණය කරගෙන
තිබෙන්වාද? එය ඔබගේ සතුට හා සමාධානය උදුර්ගෙන් තිබෙනවාද? තව දුරටත්
එය ඔසවාගෙන නොයන්න. ඒ වස්ත්‍රය ඉරා සිත නෑමෑති නිවසින් විසිකර දමන්න.
උන් වහන්සේ ඔබව යතාතත්වයට පත් කර ඔබ මාහත් ආශිර්වාදයෙන් ඔබව පුරවන
සේක. ඔබගේ නිවසට කිසිම අණතුරක් නොමෑතිව ආරක්ෂා කරන සේක.
උන් වහන්සේගේ ආලෝකය ඔබ තුලින් ප්‍රතිරුපණය කිරීමට යයි.

පියානනි,
මාගේ පරන ස්වභාවය මාගෙන් ඉවත් කල මෑනව. මාගේ පරන වස්ත්‍රය ,
පරන පුරුදු හා පාප බර මාගෙන් ඉවත් කල මෑනව. ප්‍රසන්සාව නෑමෑති නව වස්ත්‍රයෙන්
මා අවර්ණය කල මෑනව. මාව ඔබගේ වස්ත්‍රයෙන් අවරණය කර ඔබ මෙන් මාව වෙනස්
කල මෑනව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්.

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •