මක්නිසාද දර්ශනය නියම කාලය දක්වා තව ප්‍රමාදවේ, එහෙත් එය බොරු නොවී ඉක්මනින් තීන්දුවට පැමිණෙන්නේය. එය ප්‍රමාදවෙතත් ඒ ගැන බලාසිටින්න; මක්නිසාද එය පසු නොබැස පැමිණෙවාම ඇත.  හබක්කුක් 2:3

බයිබලයේ සදහන් වනවා . කලින් නියම කලාවු කාලයක් ගෑන. එහි අර්ථයනම්
දෙවිදුන් යමක් ස්වර්ගයේ ස්තිර කර ඔබගේ හදවතේ තෑබුවාවු බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ඨ කිරිමට කාලයක් නියම කර අවසන්ය. උන් වහන්සේ නියම කල කාලය හොදම කාලයයි. දෙවිදුන්ට අපගේ ජිවිතය ගෑන සියල්ල දන්නා බවට අප විශ්වාස කල යුතුය. ඉදිරියේ ඈති දෙය උන් වහන්සේ දකින සේක. උපට වුවමනා දේ දන්නා සේක. උන් වහන්සේ සියල්ල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කාල සීමාවකට අනුවය. සමහර කාරනාවන් ඉටු නොවන්නේ අප ඉල්ලන්නාවු දෙය ඉතා කුඩා බෑවිනි.අපගේ සිත් තුල සර්ථක ලෙස ඈති සෑලසුම් තවත් වසර 10 පසු එය සාර්ථක දෙයක් නොවිය හෑකිය. උන් වහන්සේ දෑන් ඔබගෙන් එම මාර්ගය වසා දමනවා විය හෑකිය. ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින උසස් විම උන් වහන්සේ දෑන් නොදෙනවා විය
හෑකිය . නමුත් වසර 3 කට පසුව ඊට වඩා විශාල දෙයක් උන් වහන්සේ සුදානම්
කර ඈත. නමුත් එය ඔබ දෑන් නොදකිනවා විය හෑකිය.
මතක තබා ගන්න උන් වහන්සේට අනාගත පෙනෙන සේක. උන් වහන්සේගේ
ඒ හරි කාලය ගෑන විශ්වාස කරන්න. අපගේ සෑලසුමට වඩා උන් වහන්සේගේ
සෑලසුම විශාලය. උන් වහන්සේ නියම ඒ සුදුසු කාලයේදි ඔබට නියම කල
ආශිර්වාදයන් උන් වහන්සේ නිදහස් කරන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *