තවද යහපත්කම්කිරීමට මැළිනොවෙමු; මක්නිසාද අපි ක්ලාන්ත නොවෙමු නම්, නියම කාලයේදී කපාගන්නෙමුව.ගලාති 6 :9

ඔබ යෑදුමෙන් යමක් ලෑබීමට බොහෝ කාලයක් බලා සිටිනවාද? ඔබ දෙවිදුන්ගේ පොරොන්දුව ලබා ගෑනීමට බොහෝ කාලයක් බලා සිටිනවා විය හෑකිය. සටන අත් නොහරින්න ඔබගේ කාලය පෑමිනෙනු ඈත. ඔබගේ ආශිර්වාදයේ අස්වෑන්න ඔබ ලබනවා ඈත. එය අද විය හෑකිය . දෙවිදුන්ගේ පොරොන්දුව පල දෑරීමට ඉඩ හරින්න. බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්න එය
ලෑබීමට ප්‍රථමව එය ලෑබුයායෑයි සිත්මින් ඒ වෙනුවෙන් ස්තුති කරන්න. ඔබගේ අවධානයම ඒ දෙසට යොමු කරමින් යන විට ඔබගේ ආශිර්වාදය ඔබට පෙර ගොස් එයට ඔබ ඈද ගනු ඈත. දින පතා එය වෙනුවෙන් කෑප වීමේදි සිතින් කලාන්ත නොවන්න අධික මහන්සියට ලක් නොවන්න එලෙස ඔබ කරන විට ඔබගේ බලාපොරොත්තුව දෙසට ඔබ නොදෑනීම ඔබ ලගා වනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *