බොහෝ මිත්‍රයන් ඇතිකරගන්නා නාස්තියට පැමිණේ;
එහෙත් සහෝදරයෙකුට වඩා ඇලුම්වෙන මිත්‍රයෙක් ඇත්තේය. හිතෝපදේශ 18:24

දෙවිදුන් සෑලෑස්ම ඉටු කර කිරිම ඔබ විසින් කල යුතු විශාල කාරයයක්ය.   එය සාර්ථක කර ගෑනිමට ඔබ හරි පුද්ගලයින් සමග සම්බන්ධකම් පෑවෑත්විය යුතුය. දෙවිදුන් ඔබව ඈදහිල්ලෙන් ශක්තිමත් කිරීම සදහා දෑනටමත් පුද්ගලයින් පත් කර අවසන්ය.  ඔබට ජිවන ආදර්ශයක් ලෙස , ඔබට අභියෝගයක් ලෙස හා  ඔබගේ සිහිනයන් ඉතු කරන්නන් ලෙස ඔවුන්ව තබා ඈත.  සමහර වේලාවල් වලට අපට අපගේ  සෑලසුම් ඉටු කර ගත නොහෑකි වන්නේ වෑරදි සම්බන්ධකම් හේතුවෙන්ය. මතක තබා ගන්න දෙවිදුන්ගේ සෑලෑස්ම ඉටු කර ගෑනිමෙදි සමහර සම්බන්ධකම් අත හෑර දෑමිය යුතුය.  ඒ සෑලෑස්ම තේරුම්ගත් හා ඒ සෑලෑස්මට අනුව ඔබට සහයෝගය ලබා දිය හෑකි පුද්ගලයන් සමග සම්බන්ධයන් පෑවෑත්විය යුතුය. 

ඔබ හදුනාගන්න දෙවිදුන්ගේ සෑලෑස්මට අනුව ඔබ සමග සිටිනාවු අය සහ ඔබට විරුද්ධව සිටිනාවු අය  ගෑන.   ඔබව ආත්මිකව ශක්තිමත් කල හෑකි අය .  මන්ද ඔබගේ ජිවිතය ඉතා කෙටිය.  ඔබ ඉටු කල යුතු කාර්යයන් විශාලය.  එම නිසා දෙවිදුන් ඔබගේ ජිවතයට එවන්නාවු පුද්ගලයින් ගෑන ඉතා අවධානයෙන් සිටින්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *