මාගේ ගෘහයෙහි භෝජන තිබෙන පිණිස ඔබ සැම ගබඩාගෙට ඔතු සියල්ල ගෙනවුත්, මා විසින් ඔබ සැමට අහසේ කවුළු ඇර ඉඩම් මදිවෙන තරම් ඔබ සැමට ආශීර්වාදයක් වගුරුවා දෙන්නේ නැද්ද කියා එයින් මා සෝදිසිකර බලන්නැයි සේනාවල ස්වාමීන්වහන්සේකියනසේක.   මලාකි 3:10

අපගේ දෙවිදුන් සියලුම දවස් වලදි ස්වර්ගික කවුලු වෙවෘත කරමින් ආශිර්වාද කරන සේක.  නමුත් බයිබලයේ එක් පදයක් පවසන පරිදි ඒ සදහා අප යමක් කල යුතුය. අප ඈදහිල්ලෙන් උන් වහන්සේ වෙතට අපගේ දසයෙන් කොටස ගෙන ආ යුතුය.  අපගේ දසයෙන් කොටස දීම සදහා අප කීකරු විය යුතුය. 

 

අප මතක තබා ගත යුතු දේ වන්නේ දෙවිදුන් අපට දී ඈති ආශිර්වාදයන්ගේ බාරකරුවන් අප වෙමු. අප ඒ කුඩා දෙයට විශ්වාසවන්ත වු විට  විශාල දේ වෙනුවෙන් උන් වහන්සේට අපව විශ්වාස කල් හෑක්ය . උන් වහන්සේ ආශිර්වාදයන් නිදහස් කරන සේක. අපගේ ගබඩා පිරි ඉතිරි යන ලෙස උන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන සෙක.  සමහර වේලාවන් වලදි එය ලබා ගෑනිම ඉතා අමාරු විය හෑකිය. නමුත් උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවනම්  ඔබ යන්නාවු පීඩාවට වඩා ඔබට ආශිර්වාද කිරීමය. 

අද දවසේ කාරුණික ඉල්ලිමනම් , දෙන්නෙකු වන්න,  ඔබ ආශිර්වාද ලෑමිබට සුදුසු පුද්ගලයෙකු වන්න.  ඔබගේ ඈස් උන් වහන්සේ දෙසට විවෘත කරන්න. උන් වහන්සේට ඔබ සිදුසු කෙනෙක්යෑයි ඔප්පු කරන්න. එවිට උන් වහ්සන්සේ ඔබට උන් වහන්සේගේ පක්ෂපාතිත්වය ඔප්පු කරන සේක. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *