තවද එක වරක් මරණයත් ඉන්පසු විනිශ්චයත් මනුෂ්‍යයන්ට නියමව තිබෙන්නාක්මෙන්ම,   හෙබ්‍රෙව් 9:27

අපගේ සමාජයේ බොහෝ පිරිසක් තමාගේ ජිවිතයේ වෙහෙසවන්නේ තවත් පුද්ගලයෙකුව අභිබවා යාමට හෝ ඔවුන්ගේ අනුමෑතිය ලබා ගෑනිමටය. නමුත් ඔවුන්ගේ ජිවිතයේ අවසානයට පෑමිනෙන විට, අප ඒ පුද්ගලයන් ඉදිරියට ගොස් ඔබගේ ජිවිතය ගෑන වග උත්තර නොදෙන්නේය, අපට අවසානයේ මුහුන දීම්ට සිදු වන්න සර්වබලධාරි දෙවිදුන් ඉදිරියේය. උන් වහන්සේ ඔබගේන් අසන්නේ මම ඔබට කියු දේ නොකලේ මන්ද? ඔබ මිනිසුන්ව සතුටු කිරිමට ගොස් ඔබට මා කියු කාර්යය නිම නොකලේ මන්ද? ඔව්න්ගේ අවවාදයන්ට කීකරු වුනේ මන්ද? ඔබගේ හදවතේ මා තෑබුවාවු ඒ සෑල්ස්මට ඔබ විශ්වාසවන්තව සිටියාද? 


සාවුල් රජතුමා අත්පසු කලාවු කාර්යයනම් මෙයය. දෙවිදුන්ට ඔහු කෙරෙහි විශාල සෑලසුමක් තිබුනේය, විශාල ආශිර්වාදයන් සමුහයක් ඉදිරියේ තිබුනේය, නමුත් ඔහු මිනිසුන්ට බිය වි ඒ මිනිසුන්ගේ අදහස් වලට කීකරුව දෙවිදුන්ගේ උපදෙස් පිලිනොපෑද්දේය. ඔහු දෙවිදුන්ගේ උපදෙස් නොපිලිගත් බවට පිලිගත්තේය. එමගින් ඔහ්ට් බොහො දේ අහිමි විය. 


ඈදහිලිවන්තයනි මිනිසුන් සතුටු කරන්න්නෙක් නොවි දෙවිදුන්ව සතුටු කරන්නෙක් වන්න. සෑමවිටම දෙවිදුන්ගේ උපදෙස් පිලිපදින්නෙක් වන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *