එබැවින් යමෙක් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ සිටින්නේ නම් ඔහු අලුත් මැවිල්ලක්ය. පරණ දේ පහව ගියේය; මෙන්න, සියල්ලම අලුත්වී තිබේ. 2 කොරින්ති 5:17

යේසුස් වහන්සේගේ ඈදහිලිවන්තයෙකු ලෙස  ඔබ නව මෑවිල්ලක්ය.  ඔබ ආත්මයෙන් හා ජිවිනයෙන් නව කෙනෙකි.  නමුත් ඔබ තවමත් ඔබගේ පරන් ජිවිතයේ සමහර දේවල් අත් හෑරිමට තවමත් උත්සහා දරනවා විය හෑකිය.  මතක තබා ගන්න අද දවසේ ඔබ නව මෑවිල්ලකි. අද දවසේ නව මෑවිල්ලක් වීමට උත්සහා ගන්න.  අද පටන් ඔබගේ පරන පුරුදු හා ඈබ්බෑහි වීම් වලින් නිදහස් වීමට උත්සහා ගන්න. අද දවස පටන් ජයක්ග්‍රාහනයේ මාවතේ ගමන් කරන්න.  අද දවස පටන්  යේසුස් වහන්සේ පොරොන්දු උනාවු සමාදානය , ආර්ෂාව හා ජයක්ග්‍රාහානය ලබා ගෑන්න. 

ඔබගේ ජිවිතයේ කුමක් සිදු වුවත් ඔබට නව මෑවිල්ලක් වීමට ඔබට දෑන් හෑකිය.  අතීතය අමතක කර දමන්න. අතීතයේ පුරුදු අත් හරින්න.  පරන පුද්ගලයා සිතන ආකාරය වෙනස් කරන්න.  උන් වහන්සේගේ මග පෙන්විම මත අද පටන් ක්‍රියා කරන්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *