එවිට පේතෘස් තමාගේ මුඛය හැර කථාකොට:
සැබවින් දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ගේ තරාතිරම් නොබලන කෙනෙක්ය. සියලු ජාතීන් අතරේ උන්වහන්සේ කෙරෙහි භය ඇතිව ධර්මිෂ්ඨකම් කරන තැනැත්තේ උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න බව සැබවින්ම මට පෙනේ.  ක්‍රියා 10: 34-35

දෙවිදුන්ගේ ආත්මය කොතෑනත එතෑන නිදහස තිබෙන්නේය.  එය සියලුම දේනාට නොමිලේම දී ඈත. ඔබ කුමන තරා තිරමක සිටියත් කුමන ලෙස සිටියත්. උන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධකම පෑවෑත්වීමට බධා පමුනුවන සියලුම දෙයින් ඔබව නිදහස් කර ගෑනිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. 

 

උන් වහනේට ගෞරව කරන හා හරි දේ කරන සියලුම දෙනාට අසීමිත ලෙස උන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වෑගිරීම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි.  ගලාති වල සදහන් ආකාරයට  උන් වහන්සේ අපගේ ජාතිය බලන්නේ නෑත. ශාරීරික තත්වය බලන්නේ නෑත . උන් වහන්සේ බලන එකම දෙයනම්. අපගේ හදවත් දෙසය.  උන් වහන්සේ තබා ඈති සිහිනයන් හා තෑගි දෙසය. 

ඔබට සමහර වේලාවට ඔබ ආහිර්වාදමත් නෑතෑයි සිතෙන්නට පුලුවනි නමුත් ඒ බෝරුවට ඉඩ නොදෙන්න.   උන් වහන්සේ ආශිර්වාද වගුරා ඈති ආකාරය දෙස බලන්න. උන් වහන්සේ අසීමිතව ඔබ වෙත ඒවා එවා ඈත. උන් වහන්සේ ඔබව පිලිගත් නිසා  ස්තුති කරන්න.  ආදරය හා නිදහස ලබා දුන් නිසා ස්තුති කරන්න.  හරි දේ කිරිමටත් උන් වහන්සේට ගෞරවය කිරීමටත් අවධානය යොමු කරන්න. එවිට ඔබෑඉ ජිවිතයේ සෑම අංශකින්ම ඔබට ජය අත් වනවා ඈත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *