එබැවින් මහත් විපාකයක් ඇත්තාවූ ඔබ සැමගේ නිසැකකම අත් නාරින්න.  හෙබ්‍රෙව් 10:35 

ඔබ යමක් ගෑන යදිමින් එය ලෑබෙන තුරු විශ්වාසයෙන් සිටිනවාද? එය ලෑබිමට සිතුවට වඩා කාලයක් ගත වෙමින් තිබෙනවාද? බොහෝ දෙනෙකුට ආශිර්වාදය ගිලිහි යාමට හේතුවනම්  ඔවුන්ට එය ලෑබිමට නියම කලාවු කාලයර ප්‍රථමව ඔවුන් බලාපොරොත්තුව අත් හෑරිමය.  ඔබ එලෙස නොවන්න.  ඔබව දිරිමත් කර ගන්න.  ඔබගේ පිලිතුර ඔබසිතුවාටත් වඩා ලංව ඈත.  ඔබට එය ඔබ වටා ඈති කරදර නිසා ඔබට නොපෙනෙන්වා විය හෑකිය.  මතක තබා ගන්න යක්ෂයා ඔබට මෙතරම් කරදර ගෙනෙන්නේ ඔබ ඔබගේ බලාපොරොත්තුවට ඉතා ලංව ඈති බෑවිනි. සෑම උදෑසනකට ප්‍රථම රාත්‍රියක් ඈති සේම සෑම ආශිර්වදයකටම ප්‍රථමව පීඩා කාලයක් ඈත. 

අප නමස්කාර කරන්නේ විශ්වාස වන්ත දෙවි කෙනෙකුටය ඔබ වෙනුවෙන් දිවා රෑ ක්‍රියා කරන්නාවු දෙවි කෙනෙකුටය.  ඔබ ඔබගේ නිසෑක කම අත් නොහරින්න.  මන්ද ඔබගේ ආශිර්වාදය නිසෑකවම පෑමිනෙනේය. මවක් දරු ප්‍රසුතිය ලද වේදනාව දරුවා දුටු විට අමතක වන ලෙස දෙවිදුන් ඔබගේ පීඩා කාලය අමතක වන ලෙස ආශිර්වාද නිදහස් කරන්නේය. දෙවිදුන් ඔබව මෙතරම් දුර ගෙනාවේ ඔබව අත් හෑරිමට නොව. ඔබ පෑමිනි දුර බොහෝය  මෙය අත්හෑරිමේ කාලය නොව.  උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඔබ විශ්වාසයෙන් සිටින විට ඒකාන්තයේන් ඒ ආශිර්වාදය  ඔබව සොයා පෑමිනෙන්නේමය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *