සියල්ලේදී ස්තුතිකරන්න. මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ ඔබ සැම ගැන දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මේය.  1 තෙසලෝනික 5:18

ඔබ සෑම අවස්ථාවකදිම ඔබ දෙවිදුන්ට ස්තුතිය පුදනවාද? සමහර විට ඔබ එය එසේ කරනවා විය හෑකිය. නමුත් ඔබ ඉතා අමාරු කාලයක් මෑදින් යන විට ඔබ එය එසේ කරනවාද? බයිබලය පවසන්නේ හෑම අවස්ථාවකදිම පමනක් නොව . හෑම මොහෝතකදිම උන් වහන්සේට ප්‍රසන්සා කිරිමය. ඔබ ඔබගේ ජිවිතයේ ඈති දුර්වල තෑන් ගෑන පමනක් නොසිතන්න . හෑම විටම උන් වහන්සේ ඔබගේ දුර්වල තෑන් මගින් ඔබව එසවිමට යන්නාවු ආකරය ගෑන සිතන්න.

ඔබ ස්තුති පුර්ණ වටපිටාවක් ගොඩ නගන විට දෙවිදුන්ට ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරිමට මාර්ගය විවෘත කරන්නේය. උන් වහන්සේට ඔබ සමග සිටින්නට උවමනාය. උන් වහන්සේගේ බලය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔබගේ ස්තුති දිම මතය. ඔබට මෙසේ පෑවසිය හෑකිද? දෙවිදුනි මාගේ ජිවිතයේ කුමන දෙයක් වුවත් දෙවිදුනි මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වන්නෙමි. මම කරදරෙන් සිටියත් ඔබ ඒ මෑද සිටින බෑවින් ඔබට ස්තුතියි. මා රෝගිව සිටියත් ඔබ මාගේ සුවය විම ගෑන ස්තුතියි. ඔබ ඔබගේ ගුණාංග මේ අකාරයට ගොඩ නගන විට දෙවිදුන්ට ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරිමට ඈති බධා ඉවත් වන්නේය. ඔබත්
ඒ ආකාරයට දෙවිදුන්ට ස්තුති දිමට ආරම්භ කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *