දෙවියන්වහන්සේ අපේ සරණ හා ශක්තියය, දුකේදී ඉතා ළංවූ පිහිටක්ය. ගීතාවලිය 46.01

දෙවිදුන් ඔබ සමගය, එහි අර්ථයනම් උන් වහන්සේ ඔබ සමග සෑම විටම ඔබගේ දුකෙදි සහ සතුටේදි දෙකෙහිම ඔබ සමග යන්නයි. උන් වහන්සේ ඔබට උපකාර කිරිමට පොරොන්දු වී ඈත. උන් වහන්සේ උපකාර කරන්නේ කෙසේද? උපකාරය බොහෝ දෙනෙකුට බොහෝ ආකරයට තේරුම් ගත හෑකිය. උපකාරය ඔබගේඋවමනාවක් සපුරාලීම විය හෑකිය. ඔබගේ වියදම සදහා මුදල් උවමනානම් ඔබට උපකාරයක් ලෙස මුදල් වුවමනාය. නමුත් සමහර වේලාවන් වලට අපට අමතක වන කරුනනම්. අප නමස්කාර කරන්නේ ඔබ ගෑන වඩාත් විස්තරාත්මකව දන්නාවු හා ඔබ සමග සෑම විටම සිටින්නාවු දේවි කෙනෙක්ය. ඔබට වුවමනා දේ විස්තරාත්මකව හා ඔබගේ සියලුම වුවමනාවන් දන්නා දෙවි කෙනෙක්ය.

 අද දවසේ ඔබට විරුද්ධව පෑමිනෙනාවු දේ ගෑන ඔබ තෑවෙමින් අවදානය යොමු කර ගෙන සිටිනවාද? මතක තබා ගන්න දෙවිදුන් ඔබ සමගය. උන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙන බවට විශ්වාස කරන්න. ඔබට සිදුවන්නාවු සෑම දෙයක්ම ඔබගේ යහපතට බව විශ්වාස කරන්න. ඔබ සෑම විටම එලෙස කරන විට. දෙවිදුන් ඔබට සෑම විටම ඔබට වඩාත් ආශිර්වාදමත් විය හෑකි මාර්ගයන්ගේ ගෙන යන සේක. එම මාර්ගයේදි ඔබව සනසමින්, ඔබව නෑගිටුවමින් හා ඔබව යතාතත්වයට පත් කරමින් ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක. ඔබ සමග සෑම විටම සිටිමින් උන් වහන්සේ ඔබට දුන්නාවු  පොරොන්දුවට උන් වහන්සේ ඉටු කරන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *