සොරා එන්නේ සොරකම්කරන්ටත් මරන්ටත් විනාශකරන්ටත් පමණක්ය. මා ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් එය අධිකලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය.  ශු. යොහන් 10:10

වසර කිහිපයකට පෙර , හඩ්සන් නදියට යානාවක් ගොඩබෑසවු මොහොතේ එහි ගමන් කල මගින් 155 දෙනාම ජිවත් විය. එය ඈමරිකානුවන් ඒ දශකයේ පුදුමය ලෙස එය හෑදින්විය. එහි සිත් ගන්නා ලදම අවස්ථාව වුයේ එහිදි වාර්ථාකරුවෙක් එහි මගියෙකු සමග කල සංවාදයයි. එහිදි ඔබට දෑනෙන්නේ කුමක්ද කියා ඈසු විට ඔහුගේ පිළිතුර වුයේ මම ජිවත්ව සිටියෙමි නමුත් මම දෑන් සෑබවින්ම ජිවත් වෙමි යන්නයි.

අද දවසේ ප්‍රශ්නයනම් ඔබ සෑබවින්ම ජිවත් වනවාද? දෙවිදුන් ඔබට දුන් ජිවිතය ගෑන ඔබ උද්යෝගයෙන් සිටිනවාද? සෑම උදෑසනකම දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කල ඒ සිහිනය හබාගෙන යනවාද? දෙවිදුන්ට ඔබ ජිවත්වන්වා පමනක් දෑකිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්ත නොව. සෑම දෙයක්ම දරා ගෑනිම පමනක් නොව. උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්ත ඔබ සෑබවින්ම ජිවත් වනවා දෑකිමයි. සාර්ථකත්වයේ බීජ ඔබ සතුව ඈත. ඔබට තුල මීට වඩා ජයක්ග්‍රාහනයක් ඈත. දෙවිදුන් ඔබගේ ජිවිතයේ කරන්නාවු දේ ගෑන උද්යෝගිමත් වන්න. සෑමවිටම බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්න, විශ්වාස කරන්න . මන්ද ඔබට පමනක් සම්පුර්ණ කල හෑකි දෙවිදුන්ගේ සෑලෑසුමක් ඔබ වෙනුවෙන්ම
සුදානම්ව ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *