ඔබ සැම තුළ යහපත් වැඩක් පටන්ගත් උන්වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ දවස දක්වා ඒක සම්පූර්ණකරනසේකැයි යන මේ විශ්වාසය ඇතිව සිටිමි. පිලිප්පි 1:6 

අපගේ ජිවිතයේ අප ඉතා අමාරුකම් බෑද ගමන් කරන්නාවු කාලයන් ඈත.
අප නොසිතු කරදරයන් වලට මුහුන දීමට සිදුවන්නට පුලුවනි. අපට තේරුම්ගත නොහෑකි ප්‍රශ්න වලට මුහුන දීමට සිදුවන්නට පුලුවනි. ඔබට සුභ ආරංචියක් ඈත. ඔබගේ අමාරුකාලය ඔබගේ ජිවිතයේ අවසානය නොව. දෙවිදුන් කිසි මොහොතක පරාජයකින් අවසාන නොකරන්නේය. ඔබ ඔබගේ ගමන ඉදිරියට ගෙන යන විට, ඔබගේ පරාජය,වෑටීම, ප්‍රතිෂේප වීම බංකොලොත් භාවය පසේක තබා දෙවිදුන්ව පමනක් විශ්වාස කරමින් යන විට දෙවිදුන් ඔබට ජයක්ග්‍රාහානයක් සුදානම් කර ඈත. ඒ ප්‍රශ්නය, අවතක්සේරු විම , ද්‍රොහි වීමෑ එවෑන් දේ වලට මුහුන දුන් පසු සියල්ල ඔබට
විරුද්ධව ක්‍රියා කරන බව සිතෙන්නට පුළුවනි. නමුත් දෙවිදුන් ඒ සියල්ල ඔබගේ
යහපත උදෙසා ක්‍රියා කරවන්නේය. දෙවිදුන් ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහානයේ මාවත
නිර්මාණය කර අවසන්ය. ඔබට මුහුන දීමට සිදු වු සෑම අසාධාරණයකටම උන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාදයක් සුදානම් කර අවසන්නය. උන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව උන් වහන්සේගේ වේලාව පෑමිනෙන තෙක් ඉවසා සිටින්න .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *