උන්වහන්සේ ක්ලාන්තවූ අයට ශක්තිය දෙනසේක; බලය නැත්තාට සවිය වැඩිකරනසේක.  යෙසායා 40 : 29

අප සෑම දෙනාම ප්‍රශ්න දරාගත නොහෑකිව, අපගේ ශක්තිය හීන වන අවස්ථාවන් ඈත. නමුත් ඔබව බලාපොරොත්තුවක් හා පිළිතුරක් නෑතිව දෙවිදුන් අත්හෑර නොමෑත. ස්වර්ගික පියානන් සෑම විටම ඔබ ලගය. ඔබට ශක්තිය හා බලය දීමට උන් වහන්සේ සිටින සේක .
මෙම බලය සහා ශක්තිය ලෑබෙන්නේ කොතෑනනින්ද? එය ලෑබෙන්නේ ශුද්ධාත්මයානන්ගෙන්ය. ඔබ උන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධව සිටින විට. ඔබ
විදුලියට සම්බන්ධ වු බල්බයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේය. සම්බන්ධ වීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? සම්බන්ධතාවයන්ම යෑදුමෙන් සිටීමය . ආලෝකයනම් ඔබ තුලින් නික්මවෙන ප්‍රසන්සාවය බලයනම් ඔබ තුලින් පිටවන වචනයයි. ඔබට මුහුන දීමට සිදුවන ප්‍රශ්න වලට නොසෑලෙන්න එය ඔබගේ බලය හීන කිරීමට ඉඩ නොදෙන්න. ඔබ අවදි වන්න දෙවිදුන් සමග සම්බන්ධ වන්න උන් වහන්සේ ඔබව ශක්තිමත් කර ඔබගේ ජිවිතයේ සෑම අංශයකින්ම ජයක්ග්‍රාහානය කිරීමට ඔබට මග පෙන්වනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *