(ඔබ බොහෝ ජාතීන්ට පියෙකු කෙළෙමියි ලියා තිබෙන ලෙස) ආබ්‍රහම් තමා විශ්වාසකළාවූ, මළවුන් ජීවත්කරන්නාවූ, නැති දේ ඇති දේ මෙන් සඳහන්කරන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි අප සියල්ලන්ගේ පියාණෝය.  රෝම 4 :17

බොහෝ වේලාවන් වලදි, අපට අප තුල ඈති සම්පුර්ණත්වය නොපෙනෙන්නේය.
නමුත් ඔවුන්ගේ අනාගතයට නව බලාපොරොත්තුවක් එක් කර , ඔවුන්ට අනාගතයේදි විය හෑකි දේයක් ගෑන ඔවුන්ව දිරිමත කර විට අප ඔවුන්ට ජිවිතය ගෑන නව බලාපොරොත්තුවක් ඈති කරන්නේය. ඔබගේ ඒ දිරිමත් කිරීමෙනි වචනය ඔබුන්ට නව ජිවිතයක් ලබා දිය හෑකිය. බොහෝ වේලාවට සමහර මිනිසුන් තමා සතුව ඈති සම්පුර්ණත්වය ඔවුන්ට නොපෙනෙන්නේ ඔවුන් තුල වු ඒ සම්පුර්ණත්වය ඔවුන්ට පෙන්වා නොදුන් නිසා විය හෑකිය. ඔවුට කිසිදිනක ඔබට එය කල හෑකියි. ඔබට මෙම හෑකියාව තිබෙනවා ඔබ එය සම්පුර්ණයෙන් නිම කල හෑකිය යන්න ඔවුන්ට මීට පෙර නොපසා තිබෙන්නට පුලුවනි.

අපට දෙවිදුන් විසින් පොලොවේදි පෑවරු කාර්යයක් ලෙස අප අනෙකාට ඔවුන්ගේ සම්පුර්ණත්වයට ලගා වන ලෙස ඔවුන්ට වචනයෙන් ඔවුන්ට ජය ගෑනිමට උපකාර කල යුතුය. ඔබගේ වට පිටාව බලන්න දෙවිදුන් යම් පුද්ගලයෙකු ඔබගේ බාරයට තබා තිබෙන්නට පුලුවනි. ඔවුන් කෙරෙහි ඔබගේ අවදානය මදක් යොමු කරන්න, ඔවුන්ට කල හෑකි දේවල් ගෑන පවසන්න. ඔවුන්ට නව බාලාපොරොත්තුව කතා කරන්න.
දෙවිදුන් ඔවුන්ව කෑදෙව්වාවු ඒ සම්පුර්ණත්වයේ ජිවත් විමට උපකාර කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *