ඔබ කාරණයක් නියමකරගත් කල්හි ඒක ඔබට ස්ථිරවන්නේය;
ඔබේ මාර්ග කෙරෙහිද එළිය බැබළෙන්නේය. යෝබ් 22:28

අද දවසේ නියම කර ගන්න වෙනසක් පෑමිනේ, ඔබට වුවමනා කුමක්ද, සුවයේ
වෙනසක්ද, ආර්ථිකයේ වෙනසක්ද? සම්බන්ධකම්වල වෙනසක්ද. ඔබගේ ඈස් වලින් වෙනස නොපෙනෙන්නට පුලුවනි නමුත් අපගේ දෙවිදුන් අපට නොපෙනෙ තෑන සිට ක්‍රියා කරන්නාවු දෙවි කෙනෙක්ය. ඔබ ගමන් කරන්නාවු මාර්ගයට උපකාර කරන්නාවු දෙවි කෙනෙක්ය. ඔබ ආතීතයේ මුහුන දුන්නාවු සතුරන් ඔබ තව දුරටත් නොදකි. ඔබගේ ඈබ්බෑහිවීම් වෑරදි පුරුදු ඔබ තව දුරටත් නොදකි. එය අත් හෑරීමට ලොකු කාලයක් ගත වේයෑයි ඔබට සිතුනත් එක් නිමේෂයකින් උන් වහන්සේට එය වෙනස් කල හෑකිය. ඒ වෙනස ඉක්මනින් පෑමිනෙන්නේය. එය ඔබට විසින් කල නොහෑකි දෙයක් ඉටු කර ගෑනිමක්ය. සපයන්නාවු දෙවිදුන් තුල ඒ වෙනස දකින්න. ඔබ සිතුවාට වඩා විශාල දේ කිරිමට උන් වහන්සේට හෑකිය. ඔබගේ මනසේ ඈද තබා ගෙන ඈති සීමාවන් ඔබ අයින් කර ගන්න. ඔබගේ දර්ශනය වෙනස් කර ගන්න. ඔබට පෑමිනෙන වෙනස නොපෑනුනත් දෙවිදුන් ඔබට එය ලබා දෙන බව විශ්වාස කරන්න. වෙනසක් පෑමිනිමට
නියමව ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *