ඔබ කාරණයක් නියමකරගත් කල්හි ඒක ඔබට ස්ථිරවන්නේය;
ඔබේ මාර්ග කෙරෙහිද එළිය බැබළෙන්නේය යෝබ් 22:28

අපගේ ජිවිතයේ සමහර තෑන් වෙනස් කර ගත යුතුයි යෑයි සිතෙන තෑන් හා ඔබට වෙනසක් උවමනායෑයි සිතෙන තෑන් ඈත. සුභ ආරංචියනම් එය වෙනස් කිරිමට ඔබට බලය දී ඈත.  බයිබලයට අනුව අප එය ජය ගෙන ඈත්තේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් හා අපගේ සාක්ෂියෙන්ය. ඔබගේ වටාපිටාව ගෑන ඔබ පවසන්නේ කුමක්ද? ඔබ  පවසන දේ ඔබට  ඉටු වන්නේය. 

අප ජිවිතය ජිවත් වනවාටත් වෑඩිය අප එය අවුල් කර ගෑන්නේය.  අපගේ මනසින් අප සියලු දේ ගෑන සෙවීමට වෙහෙසෙන්නේය.  අප එහි අගමුල සොයමින් කාලය නාස්ති කරන්නේය. අද දවසේ ඔබගේ ජිටිතය වෙනස් කර ගන්න.  නිකරුනේ කාලය ගත කරමින් නොවෙහෙසෙන්න. උන් වහන්සේ ඔබගේ මාවත් සුදානම් කර එය ආලෝකයයෙන් පුරවන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *