මම සමාදානයෙන් වැතිරී නිදන්නෙමි.
මක්නිසාද ස්වාමිනි, ඔබ මා උදක්ම සුවසේ වාසයකරවනසේක. ගීතාවලිය 4:8

බයිබලයේ බොහෝ ස්ථානයන් වල දෙවිදුන් පොරොන්දු වනවා ඔබගේ
ආරක්ෂකයා වන්න, ඔබගේ ශක්තිය වන්න, ඔබගේ රක්ෂස්ථානය වන්න.
ඔබගේ ජිවිතේ කුණාටු කොපමන ආවත් ඔබ උන් වහන්සේ තුල සිටිනවානම්
එම බධා කිසිවක් ඔබගේ සමාදානයට හා ප්‍රිතියට බාධාවක් නොවන්නේය.
උන් වහන්සේ තුල පෑවතීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? පෑවතීම යන්නේන්
අදහස් වහන්නේ යමකට ඈලි ඒ දෙසටම ඈදි ගෙන යාමය. අවධානය ඒ දෙසටම
යොමා තෑබීමය. ඔබ දෙවිදුන් දෙසටම යන විට දෙවිදුන්ගේ කියාවන් වලට ඔබ
හුරු වන්නේය උන් වහන්සේ ලෙස කියා කරන්නේය. ඔබ නොදෑනුවත්වම
උන් වහන්සේගේ ස්වරුපයට වෙනස් වන්නේය. එලෙස වන විට ඔබ ඔබගේ සමාදාන්ය
හා ප්‍රීතිය සෑම මොහොතේම භුක්ති විදින්න ඔබට මාරගය සුදානම් වන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *