අදහාගත් අපි ඒ විශ්‍රාමස්ථානයට ඇතුල්වෙමුව හෙබ්‍රෙව් 4:3

දෙවිදුන්ගේ සෑම පොරොන්දුවක්ම අනාගතයට සම්බන්ධව පෑමිනෙන්නේය නමුත් ඒවායේ කාල වකවානුවන් උන් වහන්සේ බොහෝ වේලාවන් වලට නොපවසන්නේය. ඒ නියම කල කාලය හෙට උදෑසන 9.47 විය හෑකිය. ඔබ බලාපොරොත්තු වුනාවු දුරකථන ඈමතුම ඔබට ලෑබෙන්නට පුලුවනි. නෑතහොත් වසර දෙකකට පසුව විය හෑකිය. නමුත් ඔබට දෙවිදුන් නියම කලාවු කාලය විශ්වාස කල හෑකිද? යහපත් මනසකින් යුක්තව ඔබට බලා සිටින්නට පුලුවන්ද? ඒ සදහා ක්‍රියා කිරිමට ඔබ කෑමතිද? මතක තබා ගන්න ඔබට එය ලෑබිමට දෑනටම කාල වකවානු නියම කල අවසන්ය. පසුබට විමේ සිතිවිලි වලට ඉඩ නොදෙන්න. එලෙස කරන විට ඔබගේ සිතෙහි සමාදානය පවත්වා ගන්න වග බලා ගන්න. මන්ද පිළිතුරු ඔබ වෙත පෑමිනෙමින් තිබේ. විශ්වාස කරන්න දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන බව. අද දවසේ ඒ ගෑන විශ්වාස කරමින් උන් වහන්සේගේ විශ්‍රාමයට ඈතුලු වන්න. උන් වහන්සේගේ යහපත් කම උසස්ය. උන් වහන්සේ ඔබට පොරොන්දු වු දෙය ඔබ වෙත ලෑබෙන්නේමය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *