එහෙයින් ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ සිටින්නන්ට    දැන් දඬුවමට පත්කිරීමක් නැත.  රෝම 8 :1 

යේසුස් වහන්සේ මෙලොවට පෑමිනියේ පාපයේ ශාපයෙන් අපව මිදවීමටය. දෙවිදුන්ට
අපව කෙතරම් වටිනවාදය යන්න හා දෙවිදුන් අප ගෑන කෙසේ සිතන්නේද කියා
අපට කියා දීමටය. දෙවිදුන් ඔබව දකින්නේ කෙසේද කියා ඔබ දන්නවාද? උන් වහන්සේ
ඔබව දකින්නේ ඉතා වටිනා දෙයක් ලෙස, ඉතා ශක්තිමත් දෙයක් ලෙස හා විශ්වාසවන්ත
කෙනෙක් ලෙසය. නමුත් වර්දට පත් කිරීමට තෑත් කරන්නා ඔබ ගෑන ඊට විරුද්ධ ලෙස
ක්‍රියා කරයි. වරදට පත් කිරීම නම් ඔබගේ වටිනාකම බිද වෑටීමය. යක්ෂයා සෑම විටම
ඔබ නොවටින ලෙසත් ඔබ අසම්පුර්ණ කෙනෙක් ලෙසත් ඔප්පු කිරිමට දිවා රෑ ඒ වෙනුවෙන්
ක්‍රියා කරන්නේය.

වරදට පත් කිරීම කිසි දිනක දෙවියන්වන්සේගේන් නොව. මන්ද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනවුන්ට වරද පත් කිරීමක් නොමෑති බව බයිබලය අපට සක්ෂි දරයි. ඔබත් ඔබගේ
ආත්මයේ හා හදවතේ මෙය තදින් මතක තබා ගන්න මන්ද සෑබෑ සත්‍ය මෙය වේ.
එය ඔබගේ ආත්මික ඈදහිල්ල ඉතා ශක්තිමත් කරයි. ඔබ කුමන තත්වයක් සිටියත්
කුමන ආකාරයට දෑනුනත් සෑම උදෑසනම ඔබ අවදිවන විට මෙය නෑවත නෑවතත් සිහියට
නගන්න. ඔබ ශක්තිමත් ලෙස සිතන විට දෙවිදුන්ගේ බලය ඔබගේ ජිව්තයේ අත් දෑකිමට
අවස්ථාව සෑලසෙන්නේය. උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්ත පරිදි ඔබව කෑදවනු ලෑබුවෙක්ය. අද පටන් ඔබ වටින කෙනෙක් ලෙස සිතන්න, උන් වහන්සේ ඔබ ගෑන සිතන ආකාරයට
ජිවිතයට මුහුන දෙන්න. උන් වහන්සේගේ සත්‍ය අල්ලා ගන්න . එවිට ඔබ වරදට
පත් කරන්නාව ජය ගන්නේය .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *