මක්නිසාද අත්තික්කා ගස දළු නොලෑවත්, මුද්‍රිකවැල්වල පලදාවක් නොතිබුණත්;
ඔලීව ගසේ ඵල හට නොගත්තත්, කෙත්වලින් භෝජන නොලැබුණත්;
ගාලෙන් එළු බැටළු රැළ සිඳදමනු ලැබුවත්, පට්ටිවල ගවයන් නැතුව ගියත්;
මම වනාහි ස්වාමීන්වහන්සේ කෙරෙහි සන්තෝෂවන්නෙමි, මාගේ ගැළවීමේ දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රීතිමත්වන්නෙමි.  හබක්කුක් 3: 17-18

ඔබගේ ජිවිතයේ සෑම දෙයක්ම බිදවෑටෙමින් තිවෙන විට කුමක් කල යුතුද කියා ඔබ
දන්නෙහිද? හබකුක් කුමක් කල යුතුද කියා දෑන සිටියේය. ඔබගේ ලෝකයද මෙම
පදයට අනුව බිද වෑටෙමින් කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නෑතිව සිටිය විට විනාශය
සෑම තෑනම දකින විට දෙවිදුන් ඔහු මුහුන දෙන්නාවු සියල්ලට වඩා දෙවිදුන් විශාක බව
විශ්වාස කලේය. ඔහු කලේ කුමක්ද? ඔහු දෙවිදුන් තුල ප්‍රීති වෙමින් දෙවිදුන්ට
ඔහුගේ ප්‍රශ්න වලට මෑදිහත්වන ලෙස ආරාධනා කලේය.

ඔබත් ඔබගේ ජිවිතෙයේ බලාපොරොත්තුවක් නෑතිව අදුරේ සිටිනවාද? දේශය කෙතරම්
ආර්ථික අර්බුධයක තිබුනත් ඔබ එහින් කෙතරම් පීඩාවක සිටියත් එහින් මිදීම
කෙතරම් අපහසු වුනත් දෙවිදුන්ට ඔබව එහින් දරාගෙන ඔබව ජයක්ග්‍රාහානයට
ගෙන යාමට උන් වහන්සේ සතුව සෑම විටම සෑලෑස්මක් ඈත. ඔබගේ ප්‍රසන්සාව ඒ
සියල්ල සදහා ඔබට පාලම තනන්නේය. ඔබගේ පෑසසුම දෙවියන් වහන්සේ හා
සමග සම්බන්ධ කරන්නේය.

මතක තබා ගන්න, ප්‍රසන්සාව නොමෑති තෑන දෙවිදුන්ගේ වාසයක් නොමෑත, ප්‍රසන්සාව
උන් වහන්සේගේ අවධානය දිනා ගන්නේය. උන් වහන්සේගේ අභිමුකය පෑමිනි කල
පුදුම දේ සිද්ධ වන්නේය. එලෙස සිදුවු විට ඔබ තුල දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් කියා කරන
බවට විශ්වාසය වර්ධනය වි ඔබ තුල සමාදානය හට ගන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *