මනුෂ්‍යයාට භයවීම මලපතක්ය;  එහෙත් ස්වාමීන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසකරන්නා සුරක්ෂිතව සිටියි.  හිතෝපදේශ 29 : 25

අපගේ ජිවිතයේ අපව ඔවුන්ගේ ස්වරුපයන්ට ඔවුන්ගේ පුරුදු වලට නතු කර ගෑනිමට උත්සහ දරන්නෝ සිටියි. ඔවුන් යහපත් මිනිසුන් විය හෑකිය. ඔවුන් යහපත් සිතකින් එය කරනවා විය හෑකිය. නමුත් වෑදගත කාරනාවනම් ඔබගේ මෑවුම්කරුවන් ඔවුන් නොවෙය. ඔවුන් ඔබට හුස්ම තෑබුවේ නෑත. ඔබ දෙවිදුන්ගේ සෑලසුමේ උපරිමයට යාමටනම් ඔවුන් සිතනවාට වඩා වෙනස් ආකරයකින් සිතිය යුතුය. ඔබට සෑම දෙනාම සතුටු කල නොහෑක. සෑම දෙනාම ඔබට කෑමති විය නොහෑක. නමුත් වෑදගත් වන එකම කාරනාවනම් ඔබ දෙවිදුන් සතුටු කිරිමය. සෑමදෙනාගේම අනුමෑතියට වඩා ඔබට වුවමනා වන්නේ එක්කෙනෙකුගේ අනුමෑතිය පමනක්ය ඒ අනුමෑතිය දිය හෑක්කේ ඒ අයෙකුට පමනකය ඒ දෙවිදුන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *