එක්කෙනෙකුට වඩා දෙදෙනෙක් හොඳය; මක්නිසාද ඔවුන්ගේ වෙහෙසෙන් ඔවුන්ට හොඳ විපාකයක් ලැබෙන්නේය. ඔවුන් වැටුණොත් එක්කෙනෙක් තමාගේ යහළුවා නැගුටුවනවා ඇත. එහෙත් තමා නැඟුටුවන්ට කෙනෙක් නැතුව තනිව සිට වැටෙන්නාට දුක්වෙයි.  දේශනාකාරයා 4:  9-10 

අප සෑම දෙනාටම ඔබට වඩා ඔබ ගෑන විශ්වාස කෙනෙකු වුවමනාය. අප වෑටුනු
අවස්ථාවන් වලදි දිරි දීමට අප වෙනුවෙන් කතා කිරීමට කෙනෙකු වුවම්නාය.
මන්ද අපව වෑට්ටීමට හා අපගේ පරාජයේදි සතුටු වීමට බොහෝ දෙනෙකු ඈත.
අවවාදයන් දීමට කොතෙකුත් සිටියත් අවවාදයට අනුව සහය දීමට බොහො දෙනෙකු නොමෑතිය. අප ඒ පිලිබදව වගකීමක් දෑරිය යුතුය, ඔවුන්ව වචනයෙන් හෝ ශක්තිමත් කිරිමටඔබට හෑහිනම් . දෙවිදුන්ට ඔබවද ශක්තිමත් කිරීමට කෙනෙකු දෙන සේක .අප සෑම දෙනෙක් තුලම සම්පුර්ණත්වය ඈත. ඔබට ඔබගේ දරුවන්ට නව තලයකට ඒමට උපකාර කල හෑක. ඔබගේ පවුලේ කෙනෙකුට උපකාර කල හෑකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *