ලෝකය මැවීමට ප්‍රථමයෙන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අප තෝරාගත් ලෙසම, උන්වහන්සේ තුළ ස්වර්ගීය ස්ථානවල සියලු ආත්මික ආශීර්වාදවලින් උන්වහන්සේ අපට ආශීර්වාද කළසේක.  එපීස 1:4

ඔබ දන්නවාද දෙවියන් වහන්සේ පොළොවෙ අත්තිවාරම් දෑමීමට ප්‍රථමව ඔබව තෝරා ඈති බව.   උන් වහන්සේ ඔබව දන්නා සේක.  ඔබව සාමාන්‍ය ලෙස ජිවිත් වීමට සෑදුවේ නෑත. උන් වහන්සේ ඔබව නිර්මාණය කලේ ජයක්ග්‍රාහනයටය. ඒ ජයක්ග්‍රාහනයට වුවමනා සියලු දේ සමග ඔබව නිර්මාණය කලේය.  ඒ සෑම දෙයකම බීජටන් ඔබ තුල රදවා ඈත.  ඒ බීජයන්ගේ වර්ධනය සිදුවන්නේ ඔබගේ ඈදහීමත් ඒ ඈදහීම මත ක්‍රියා ක්‍රිරීමෙන්ය. 

බොහෝ අය ජිවිතය පරාජිත මානසිකත්වයකින් හා තම ආත්ම විශ්වාසය අත් හෑර දමා ජිවත් වන්නේය.  නමුත් එවෑනි ජිවත් වීමක් බොරු ජිවිතයක්ය.  අප ගෑන අප සිත තුල හොද මානසිකත්වයක් නොමෑතිනම්.  දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කල ඒ සම්පුර්ණත්වයේ ජිවත්විය නොහෑකිය.   ඒ සම්පුර්ණත්වයේ ජිවත් වීමට වුවමනා නම්  අප අපගේ වටිනාකම හදුනාගත යුතුය, සෑබෑවනම් ඔබගේ වටිනාකම තවත් කෙනෙකුගෙන් තීරණය නොකරන්න. ඔබගේ වටිනාකම දෙවිදුන් තුල සොයන්න. ඔබගේ සෑබෑ වටිනාකම ඈත්තේ දෙවියන් වහන්සේ සුදානම් කල සෑලෑස්ම මතය.  එය ගෑන විශ්වාසයේන් ඉදිරියට යන විට ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහනය වෙත ඔබ පිය නගන්නේය. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *