නුමුත්, හිස්වූ මනුෂ්‍යය, ක්‍රියා නැති ඇදහිල්ල නිෂ්ඵල බව ඔබ දැනගන්ට කැමතිද? 21අපේ පියවූ ආබ්‍රහම් තමාගේ පුත්‍රවූ ඊසාක් පූජාසනය පිට ඔප්පුකළ විට ක්‍රියාවලින් ධර්මිෂ්ඨකොට ගණන්ගනු ලැබුවා නොවේද?  යාකොබ් 2:20

ඔබ අද දවසේ දෙවිදුන් ඔබට යමක් කරන තුරු බලා සිටිනවාද? එය ඔබට තවමත්
නොලෑබුනාද? බලා සිටිම යනු සෑම දිනම කල යුතු දෙයක් නොව නෑවත වරක් හෑරී
බලන්න ඔබ හරි ආකාරව බලා සිටිනවාද යන්න. ඔබ ඒ බලාපොරොත්තු වන්නාවු
දේ වෙනුවෙන් ඔබ සුදානම් වනවාද යන්න. දෙවිදුන් එම බලාපොරොත්තු වන්නාවු
දෙය ඔබ වෙතට එවීමට ප්‍රමාද වන්නේ දෙවිදුන්ගේ ප්‍රමාදයක් නිසා නොව දෙවිදුන්
ඔබට දීමට යන්නාවු දේ ඔබ තවමත් සුදානම් නොමෑති බවය.

ඔබ ඔබගේ යහලුවකුට හො ආදරය කරන්නාවු කෙනෙකුට කෑම වේලක් සදහා
ආරාධනා කරන්නේනම්. ඔබ ඒ කෑම වේල සුදානම් කර නොමෑතිව ඔබට අරාධන කල
නොහෑකිය. එලෙසම ඔබ දෙවිදුන්ගෙන් ඉල්ලු දෙය ලබා ගෑනීමටනම් එය ඔබට
ලබා දීමට උවමනා කරන්නාවු දේ ඔබ විසින් සුදානම් කල යුතුය. ඔබ එය සදහා
දිනපතා සුදානම් වන විට දේවිදුන් ඔබ ඉල්ලනාවු දේ ඔබට වෙත ලබා දෙනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *