සොරා එන්නේ සොරකම්කරන්ටත් මරන්ටත් විනාශකරන්ටත් පමණක්ය. මා ආවේ ඔවුන්ට ජීවනය ලැබෙන පිණිසත් එය අධිකලෙස ලැබෙන පිණිසත්ය.  ශු. යොහන් 10:10

යෙසුස් සෑම විටම ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නේය. ඔබගේ ආත්මයට ආලෝකය ගෙනෙන පිනිස හා ඔබගේ ජිවිතයට බලාපොරොත්තුව ගෙන ඒමට  හා ඔබගේ සෑම අංශකකටම ජය ගෙන දීම උන් වහන්සේගේ කමෑත්තයි.  නමුත් සෑම විටම ඔබට එය නොදෑනෙන්නට පුලුවනි එහි තේරුම සියල්ල අවසාන වි ඈති බව නොව අද දවසේ ඔබ බලාපොරොත්තුව අල්ලා ගෙන සිටිය යුතුය මන්ද උන් වහන්සේ ඔබට විශ්වාසවන්තව  සිටින සේක. අප අත් හෑරිය නෑතිනම් පරාජයක් නොමෑත. 

සතුරු ඔබට සියල්ල අත් හෑරිමට  වුවමනා කරන්නාවු සියලු දේ ඔබ වෙත එවිමට ක්‍රියා කරයි. නමුත් යෙසුස් වහන්සේ ඔහුව පරාජය කලේය. ඔබගේ සටන අත් නොහරින්න.  ඔබ ඔබගේ සිතිවිලි වලට ඔබව වෑට්ටීමට ඉඩ නොදෙන්න. සෑම විටම ඈදහිල්ලේ වචනයේන් ඔබගේ ආත්මය ශක්තිමත් කර ගන්න.  ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු පෑමිනෙන්නේය.  ඉවසිල්ලෙන් සිටින්න ඔබගේ බලාපොරොත්තුව ඉටු වන්නේය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *