එසේය, මරණ සෙවණේ මිටියාවත මැදින් යන්නෙම් නුමුත්, කිසි උපද්‍රවයකට භය නොවන්නෙමි;මක්නිසාද ඔබ මා සමඟය.ඔබගේ දණ්ඩෙන් හා සැරයටියෙන් මට සැනසිල්ල ලැබේ. ගීතාවලිය 23:4

ඔබට කලින් තිබූ ආශාව අපගෙන් ඉවත් වන්නේය.
ඔබ එවෑනි කාලයක සිටිනවා විය හෑකිය. ඔබ සිටිනාවු ස්ථානයේ සෑබෑවට සතුටු
වීමට උත්සහා කරනවා විය හෑකිය. නමුත් ඔබ ජිවත් වීමට ආශා වුනු ආකාරය මෙය නොවිය හෑකිය. නමුත් එවෑනි ලෙස ජිවත් වීම දෙවිදුන්ගේ ආශාව නොව.

 
බයිබලය පවසන්නේ දුෂ්කර කාල් වලදි මාර්ගයක් නොමෑති තෑන මාර්ගයක්
උන් වහන්සේ සුදානම් කරන බවය. සියල්ල ඔබ සෑලසුම් කල ආකාරයට සිදු
නොවන්නේනම් එහි තේරුම උන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් සෑලෑස්මක් සුදානම්
කරමින් වෙන මාර්ගයක් සුදානම් කරන බවය. එය ජය ගත හෑකි රහසනම් ඔබගේ දෑන් පවතින තත්වය නිසා පසුබට නොවන්න. 

ජයක්ග්‍රාහානය සිතේ තබා ගෙන ඈදහිල්ලෙන් සිටින්න. ඔබට විරුද්ධව සාදන කිසිම ආයුධයක් සඵල නොවන්නේය. මෙය සිතේ දෑඩිව තබාගෙන් මෙම කාලයෙන් ජය ගන්න. එසේ කරන විට උන් වහන්සේ ඔබට සුදානම් කල ජයක්ග්‍රාහි මාවතේ ඔබව ගෙන යනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *